ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και εκπροσώπου αναδόχου Εταιρείας, σύμβαση προϋπολογισμού 37.200 Ευρώ (με ΦΠΑ), για «Σύνταξη Σχεδίου Αστική Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Μουζακίου». 

Οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. χαρακτηρίζονται ως σημειακές και δεν απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παρέμβασης.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Σ.Α.Π.

Σκοποί του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας μεταξύ άλλων είναι:

α) Να προσδιορίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών που θα συνδυάζει τον χωροταξικό – πολεοδομικό – αστικό σχεδιασμό και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

β) Να καθιερώσει ένα πλαίσιο σχεδιασμού με βάση το οποίο οποιαδήποτε επέμβαση στον αστικό χώρο να έχει την κατεύθυνση της αναζωογόνησης, της ανάπλασης, της προώθησης όλων των φιλικών μέσων μετακίνησης και της διευκόλυνσης των ευάλωτων χρηστών, της προώθησης του βιοκλιματικού σχεδιασμού τόσο του δημόσιου χώρου όσο και του κτιριακού αποθέματος.

γ) Να αποτελέσει ένα εργαλείο χάραξης πολιτικής, υποστήριξης και λήψης αποφάσεων, προωθώντας το σχεδιασμό επενδύσεων και την προετοιμασία έργων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων και επιλογών για την προσβασιμότητα στα ζητήματα  αρμοδιότητας του Δήμου.

Οι Στόχοι του παρόντας Σχεδίου διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς, ως ακολούθως:

Γενικοί στόχοι:

•          Να παρέχει ολοκληρωμένη στρατηγική στο θέμα της προσβασιμότητας (οριζόντιος χαρακτήρας).

•          Να εξασφαλίσει την επίτευξη των εύλογων προσαρμογών με όρους ασφάλειας, τεχνικής διαχειρισιμότητας και οικονομικής εφικτότητας.

•          Να ορίσει αρμοδιότητες και διαδικασίες ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του.

•          Να προτείνει κοινά πρότυπα και προδιαγραφές.

•          Να δημιουργήσει μηχανισμούς ένταξης των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών.

•          Να ορίσει μέτρα και δράσεις για την δικτύωση, την επικοινωνία  – ενημέρωση και την σχετική εκπαίδευση επί θεμάτων προσβασιμότητας.

Ειδικοί στόχοι:

•          Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού και των κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα προσβασιμότητας στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον.

•          Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού και των κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα προσβασιμότητας της ιδιαίτερης περίπτωσης των διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

•          Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού για τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τους υπαίθριους χώρους για να δοθεί πρόσβαση σε όλες τις μορφές των εμποδιζόμενων ατόμων (ηλικιωμένοι, γονείς με καρότσι, επιβάτες με βαλίτσες κλπ) και της εποχικότητας (π.χ. περίοδοι με έντονη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες).

•          Ο συσχετισμός και συνέργεια των αρχών σχεδιασμού για την προσβασιμότητα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό για την Πολιτική Προστασία.

•          Η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων που ενισχύουν την προσβασιμότητα στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον.

Τα δεδομένα για τη σύνταξη του Σ.Α.Π., αντλούνται από υφιστάμενες μελέτες που άπτονται του αντικειμένου ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, όπως πολεοδομικές, συγκοινωνιακές/κυκλοφοριακές, στάθμευσης, αστικών αναπλάσεων κ.λπ. και στρατηγικά σχέδια, όπως Γ.Π.Σ., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ., Σ.Β.Α.Κ., κ.λπ.

Για την εκπόνηση του Σ.Α.Π. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου, ενώ το τελικό σχέδιο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, θα παραδοθεί στην Διεύθυνση Mελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Α.Π, και θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021) «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

            Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ανέρχεται σε έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της εργασίας, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεσή της.

Στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

Υπεύθυνος Έργου: Ένας Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της Πολεοδομίας, με γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, ή ένας (1) Διπλωματούχος Μηχανικός με Μεταπτυχιακές Σπουδές στον τομέα της Πολεοδομίας – Χωροταξίας, και γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.

Μέλη Ομάδας Έργου υποχρεωτικά:

α) Ένας Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στον τομέα της Πολεοδομίας – Χωροταξίας, γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό.

β) Ένας Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με γενική εμπειρία τουλάχιστον  5 ετών και ειδική εμπειρία σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 

γ)Δύο Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί – Συγκοινωνιολόγοι, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 4 έτη γενική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το «Πράσινο Ταμείο».

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για το Σ.Α.Π., ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης δήλωσε σχετικά: «Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την εκπόνηση ενός προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκδηλώσεων, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σκοπός της διαδικασίας είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο εύκολων, ανεμπόδιστων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Σύντομα, θα έχουμε αποκτήσει ως Δήμος ένα πολύτιμο εργαλείο, το Σ.Α.Π., για  την υλοποίηση νέων αναγκαίων έργων που θα αναβαθμίσουν εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Προχωράμε μπροστά λοιπόν όλοι μαζί, με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας. Ως Δημοτική Διοίκηση αποδεικνύουμε καθημερινά ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη τις κοινές προσδοκίες και τα όνειρά μας για έναν Δήμο πρότυπο δημιουργίας και ανάπτυξης».